Cilji vzgoje

Glavni cilj vzgoje v vrtcu je spodbujanje različnih področij otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, značilnostmi posameznika ter omogočanje njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.

Cilji so:

  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
  • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

Podlaga za izvajanje vzgojnega dela je Kurikulum za vrtce.