Starši otrok, za katere je MO Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljate začasni izpis v poletnih mesecih in sicer za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 01. julija do 31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih.

Med začasnim izpisom plačate starši 50 % plačilnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Starši ste začasni izpis dolžni napovedati v vrtcu v pisni obliki najmanj en mesec pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskuje vrtca in se s septembrom všolajo.

Navedena olajšava velja le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.

Starši, ki nimate stalnega bivališča v MO Nova Gorica, se za možnost koriščenja poletne rezervacije pozanimajte v svoji občini.

Otroke, ki bodo septembra pričeli obiskovati prvi razred lahko izpišete.

Pisno vlogo oddate v skupino otroka najkasneje 15 dni pred prvim dnem izpisa.