Svet staršev

V vrtcu se oblikuje Svet staršev zavoda za organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev je oblikovan tako, da ima v njem vsaka skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika staršev v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predstavniki Sveta staršev šolskem letu 2019/20:

 • OBLAČKI – ga. Deja Suljkanovič
 • SONČKI – ga. Lea Lazar
 • ZVEZDICE – ga. Andreja Boltar
 • KAPLJICE – g. Aleš Kokot
 • LUNICE – ga. Katja Simčič
 • ŽARKI – g. Aleš Pegan
 • SNEŽINKE – ga. Katja Dugon

Predstavnik staršev v Svetu zavoda je g. Aleš Kokot.