Svet staršev

V vrtcu se oblikuje Svet staršev zavoda za organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev je oblikovan tako, da ima v njem vsaka skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika staršev v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predstavniki Sveta staršev šolskem letu 2019/20:

 • MIŠKE – ga. Mateja Vrtovec
 • PIŠČANČKI – ga. Jerica Marinčič
 • ŽELVICE – ga. Tea Ličen
 • RIBICE – ga. Andreja Boltar
 • MUCE – g. Aleš Kokot
 • KRTKI – ga. Zorica Košuta
 • SOVICE – g. Aleš pegan

Predstavnik staršev v Svetu zavoda je g. Aleš Kokot.